Zachování etického kodexu

Etický kodex společnosti vychází z platných právních norem a ustanovení, týkajících se předmětu činnosti společnosti, z nepsaných zásad a zvyklostí poctivého podnikání a čestné konkurence. Vytváří v obecné rovině etické principy pro chování spolupracovníků společnosti.

Zásady chování ve vztazích ke klientům

Zájmy klienta jsou na prvním místě, a proto poradci i zaměstnanci společnosti dělají vše pro to, aby na českém trhu prosazovali poctivé komplexní poradenství a poškození klienta považují za nejhorší přečin poradce.

Aby naplnili tento cíl, vždy:

  • Své doporučení vytváří zásadně na základě zjištěných potřeb klienta.
  • Vždy upozorní klienta na rozpor mezi klientovými požadavky a jeho zjištěnými potřebami.
  • Poskytují klientům pravidelný servis.
  • Informace zjištěné u klienta vždy považují za důvěrné a dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se osobních údajů a finančních transakcí klienta.
  • Neustále se vzdělávají, aby mohli poskytovat své služby s potřebnou odbornou péčí.
  • Při poskytování informací a finančních služeb neuplatňují agresivní způsoby a nevyvíjí na klienta nátlak a vyvarují se nadměrného obtěžování klienta.
  • Jednají v souladu s vydanými postupy a pravidly společnosti. Jsou si vědomi, že svojí prací reprezentují a vytvářejí pověst společnosti.
  • Uplatňují zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům a poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o finančních produktech a jejich cenách a vyvarují se klamavého popisu produktů a klamavé reklamy.

Kontrola dodržování etického kodexu

Každý zaměstnanec i spolupracovník společnosti se řídí zásadami uvedenými v tomto Etickém kodexu a je povinen upozornit na jejich případné porušování, pokud se s nimi při své činnosti setká.

V případě, že porušení zásad ohlašuje klient, situaci dostatečně popíše a zašle mailem na
info@zivotniporadce.cz.

V případě, že se kterýkoli zaměstnanec nebo spolupracovník společnosti dozví o porušení zásad, které vyplývají z Etického kodexu společnosti, je povinen o tom neprodleně informovat jednatele společnosti.

Sankce za porušení Etického kodexu

O sankcích za porušení Etického kodexu v případě, že porušitelem je zaměstnanec, rozhoduje nadřízený, přičemž tento postupuje v souladu se zákoníkem práce. Sankce za porušení Etického kodexu v případě, že porušitelem je spolupracovník, navrhuje a schvaluje jednatel společnosti v součinnosti s manažery obchodní sítě.

Sankce za porušení Etického kodexu mohou být:

Napomenutí

Prvním stupněm porušení etického kodexu poradce je nejčastěji napomenutí.

Náprava

Výzva k přiměřené nápravě porušení etického kodexu.

Náhrada škody

Náhrady škody vzniklé hrubým porušením kodexu poradce.

Výpověď smlouvy

Další možnou sankcí je výpověď mandátní smlouvy.

Podnět bance

Podnět České národní bance pro řešení věci.

Trestní oznámení

Podnět k trestnímu oznámení na Policii ČR.

Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex byl projednán a schválen představenstvem společnosti dne 1. 1. 2017 a nabývá okamžité účinnosti. Etický kodex je zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Každý zaměstnanec a spolupracovník je s tímto kodexem seznámen před podpisem pracovní, zprostředkovatelské či mandátní smlouvy.