INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ ŽIVOTNÍ PORADCE S.R.O.

1. Identifikační a kontaktní údaje správce
Životní poradce s.r.o.
IČ: 032 52 272
Ústředí společnosti: Křenová 52, 602 00 Brno – Trnitá
Sídlo společnosti: Nová 133/6, 635 00 Brno – Kníničky
Tel.: 608 253 353, e-mail: info@zivotniporadce.cz
(dále jen „Životní poradce s.r.o.“)

2. Účely a právní důvody zpracování
2.1. Plnění smlouvy
Osobní údaje zpracováváme před uzavřením smlouvy ke kontaktu s Vámi na základě projevení zájmu o naše služby a dále pro účely plnění povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu v rozsahu našeho závazku vůči smluvnímu partnerovy. Právním důvodem je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy plnění uzavření smlouvy, nebo opatření nezbytná před uzavřením smlouvy.

2.2. Plnění právní povinnosti
Při poskytování našich služeb jsme vázáni povinnostmi stanovenými právními předpisy (jejichž výčet je uveden níže) a právním důvodem takového zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tedy plnění právní povinnosti:
• z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vztahu k identifikaci a kontrole klienta;
• z.č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích ve vztahu k plnění povinností pojišťovacího zprostředkovatele;
• z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve vztahu k plnění povinností investičního zprostředkovatele;
• z.č. 257/2006 Sb., o spotřebitelském úvěru ve vztahu k plnění povinnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru;
• z.č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření ve vztahu k plnění povinností zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření.
Veškeré výše uvedené právní povinnosti spočívají zejména v nastavení parametrů, které mají zajistit řádné poskytnutí služby.

2.3. Oprávněný zájem
Osobní údaje zpracováváme na základě právního důvodu dle článku 6 odst. 1 písm. f), tedy z důvodu našeho oprávněného zájmu, který spatřujeme v následujících účelech zpracování:
• přímý marketing (zasílání obchodních sdělení);
• možnost hájit naše práva v případě nespokojenosti s našimi službami (stížnosti, soudní či mimosoudní řešení sporů, uplatnění práva z odpovědnosti za škodu);
• prokázání splnění našich zákonných povinností.

2.4. Životní poradce s.r.o. jako zpracovatel
Protože podstatnou naší služby je zprostředkování určitého finančního produktu, jsme u většiny zpracovávaných osobních údajů jak jejich správcem (naše účely i právní důvody zpracování jsou vymezeny výše), tak i zpracovatelem pro jednotlivé konkrétní obchodní partnery.

2.5. Zvláštní kategorie osobních údajů
Zejména v oblasti životního pojištění, nebo pojištění úrazu a nemoci zpracováváme i zvláštní kategorie osobních údajů, kterými jsou informace o zdravotním stavu, které jednotlivé pojišťovny i my, jako zprostředkovatel pojištění, nezbytně potřebujeme k řádnému poskytnutí služby.

3. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje, které klient poskytne při telefonických, e-mailových, či osobních konzultacích s poradci. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, přičemž osobní údaje, které jsou vyplňovány v rámci formulářů Životní poradce s.r.o. jsou zpravidla i dále systematicky zpracovávány v interních systémech společnosti.
Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:
• Identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, místo a země narození, národnost, informace týkající se průkazu totožnosti)
• Kontaktní údaje (např. trvalá adresa, korespondenční adresa, telefonní čísla, e-mail)
• Údaje o stavu, rodině, zaměstnání (např. rodinný stav, děti, jiné závislé osoby, vzdělání, údaje o zaměstnání, PEP)
• Elektronické údaje (např. IP adresy, časy připojení, vygenerovaná a zaslaná hesla, cookies)
• Finanční informace (např. příjmy, hotovost, výdaje, číslo bankovního účtu)
• Potřeby a přání (např. údaje o majetku, údaje o jiných smlouvách na finanční produkty, plány do budoucna, aktuální životní situace, investiční dotazník)
• Odvozené údaje (např. jméno poradce, navržené řešení, ID klienta)
• Zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu)

Osobní údaje vyplněné na formulářích obchodních partnerů (které mohou být shodné s osobními údaji, které zpracováváme jako správce) zpracováváme jako zpracovatel dle instrukcí a pokynů těchto obchodních partnerů.

4. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme sami i prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou zejména naši poradci. Aktuální seznam poradců působících pro Životní poradce s.r.o. naleznete na našich stránkách a našeho dohledového orgánu, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz) v sekci „Seznamy a evidence“, podsekci „Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů“.

Dalšími zpracovateli jsou dodavatelé různých služeb, jejichž seznam naleznete v samostatné příloze.

Osobní údaje může předávat i jiným správcům, a to vždy pro účely plnění právní povinnosti, zejména povinnosti poskytnout součinnost orgánům státní správy (Policie České republiky, soudy, exekutoři, správci konkursní podstaty, Finanční úřad, Finančně-analytický úřad apod.).

5. Přenos do třetích zemí
Osobní údaje zpracováváme výhradně v České republice a nedochází k přenosu do zemí EU ani do třetích zemí.

6. Doba uložení
Osobní údaje týkající se zprostředkovatelské činnosti zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a ještě 10 let po jeho ukončení.

Jednotlivé produktové smlouvy, které jsme zprostředkovali, zpracováváme po dobu jejich platnosti a ještě 10 let od jejich ukončení.

V případě, že projevíte zájem o naše služby (zašlete nám kontakt), zpracováváme tyto osobní údaje po dobu 5 let, nebo dokud nepotvrdíte, že o naše služby nemáte zájem.

Pokud se však dohodneme na schůzce s poradcem, či nás např. požádáte abychom vás kontaktovali později, zpracováváme osobní údaje bez podpisu (podepsání smlouvy) nejdéle po dobu 1 roku.

7. Práva klientů ve vztahu ke zpracování osobních údajů
7.1. Obecně k uplatnění práv
Pro uplatnění jakéhokoliv z vašich práv nás kontaktujte prosím písemně nebo na e-mailové adrese info@zivotniporadce.cz, nebo na adrese Křenová 52, 602 00 Brno – Trnitá.

Vaši žádost se budeme snažit vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení. Informace poskytujeme primárně v elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob podání informace.

Musíme si být jisti, že v daném případě komunikujeme skutečně s daným subjektem údajů (klientem), proto se může stát, že za účelem vyřízení žádosti budeme vyžadovat ověření vaší identity, a to způsobem odpovídajícím dané situaci.

7.2. Přístup
Máte právo od nás získat potvrzení, zda a které vaše osobní údaje zpracováváme. Protože v některých případech můžeme zpracovávat velké množství osobních údajů, můžeme vám nejdříve poskytnout informace obecnějšího charakteru a požádat o upřesnění, konkrétně kterých informací nebo činností zpracování se vaše žádost týká. Máte právo získat kopie nebo výpis zpracovávaných osobních údajů.

V případě žádostí o přístup, které jsou rozsáhlé, opakované nebo zjevně šikanózní máme právo na úhradu přiměřených nákladů a v krajních případech právo vaší žádosti nevyhovět.

7.3. Oprava
Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné nebo nepřesné osobní údaje, informujte nás prosím. Než provedeme opravu, je možné, že si vyžádáme informace k ověření opravovaného nebo doplňovaného osobního údaje. V takovém případě máte právo na omezení zpracování osobních údajů do vyřízení žádosti.

7.4. Výmaz
Máte právo zažádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jste přesvědčeni, že osobní údaje již nepotřebujeme k účelům vyjmenovaným výše v bodě 3, osobní údaje zpracováváme protiprávně, nebo nám povinnost vymazat vaše osobní údaje ukládá právo Evropské unie nebo České republiky.

7.5. Omezení zpracování
Vedle omezení zpracování osobních údajů, které provedeme do doby vyřízení žádosti o opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, můžete žádat o omezení zpracování i v níže uvedených případech:
• Jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete uplatnit své právo na výmaz, ale uplatňujete pouze právo na omezení zpracování;
• Chcete aby Životní poradce s.r.o. zpracovával vaše osobní údaje i po uplynutí doby uložení (dle bodu 7), protože tyto osobní údaje budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

7.6. Námitka vůči zpracování
Pokud jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů Životní poradce s.r.o. nadmíru zasahuje do vašich práv (bod 3.3. výše), můžete uplatnit námitku vůči takovému zpracování osobních údajů.

V takovém případě musíme provést posouzení, zda oprávněné důvody Životní poradce s.r.o. převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Do doby vyřízení žádosti provedeme omezení zpracování a v případě, že zjistíme, že nás oprávněný zájem není dostatečně velký, vaše osobní údaje anonymizujeme. V opačném případě vás budeme informovat o způsobu vyřízení.

7.7. Přenositelnost
Pokud jste nám poskytl/a osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto osobní údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy, máte právo požádat Životní poradce s.r.o. aby tyto osobní údaje ve strojově čitelném formátu předal jinému správci, nebo si je sám/sama nechat poskytnout.

8. Právo odvolat souhlas
V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

9. Právo podat stížnost
V případě, že Vaši žádost, stížnost či jiný podnět ke zpracování osobních údajů nevyřídíme k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

10. Povinnost poskytnout osobní údaje
Poskytnutí vyžadovaných osobních údajů je nezbytné pro řádné poskytnutí služby.

Neposkytnutí některých osobních údajů může mít za následek povinnost Životní poradce s.r.o. (či obchodního partnera pro kterého působí Životní poradce s.r.o. jako zprostředkovatel, a tedy zpracovatel osobních údajů) odmítnout poskytnout danou konkrétní službu, případně může mít vliv na kvalitu poskytnuté služby.

11. Automatizované rozhodování včetně profilování
Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.